Allah’ın Çember Gibi Herşeyi Sarması ve Geometride Altın Oran Mucizesi

Altın Oran, sayıların efendisidir. Da Vinci bu sayıya bağlılığı nedeniyle İlahi Oran adlı bir kitap yazmıştı. Kepler bu sayı için “büyük bir hazine” ifadesini kullanmıştı. Bugün keşfettik ki, Rab dünya, ay ve güneş sistemindeki yörüngelerin tasarımında daima altın oranı kullanmıştır. Ayrıca bitkiler yapraklarını filotaksi adı verilen altın orana bağlı bir sistemle sıralayarak açarlar. Toronto Üniversitesinin yaptığı bir araştırma, insan yüzlerinin ortalamasının tüm milletlerde altın oranı verdiğini ve altın orana uygun yüzlerin daha orantılı ve güzel bulunduğunu gösterdi.

Bu konular hakkında detaylı bir belgeseli kısa zaman içinde yapacağım.

Altın oranı abartılmış ve sıradan bir sayı göstermeye çalışan kişilerin cahil yada kötü niyetli mucize karşıtları olduklarını çok yakında anlayacaksınız. Altın oran o kadar büyük kanıtlara ve şaşkınlık veren mucizelere sahip ki, onu biraz olsun anlatabilmek için bile sayısız belgesel filmi yapmam gerekecek.

Eğer altın oran mucizesini anlamak istiyorsanız, onu öğrenmeye en başından başlamalısınız. Önce Rabbin yaratma ve yarattıklarını nasıl kontrol ettiğini öğrenmeliyiz. Bu konuda en doğru bilgiyi yine Rabbin kendisi verebilir.

Kuran şöyle der;

“O her şeyi çepeçevre kuşatmıştır”

Bu çok sıra dışı bir ifade. Yani Rab sonsuz çemberler şeklinde her şeyi sarıyor mu? Çünkü bir şeyi çevresel şekilde kuşatan şekil çemberdir.

Çember sembolü aynı zamanda Arapça, İbranice ve Türkçe gibi kadim dillerde üçüncü tekil şahıs anlamına gelen “O” kelimesine karşılık gelir. Melekler gerçek ismi gizlenmiş olan mutlak yaratıcıdan “O” diye bahsederler. O kelimesi bir çember şeklinde çizilir. Kainattaki tüm atomlar, tüm gezegen ve yıldızlar, tüm akışkanlar ve hac ibadeti “O” şeklini çizerek kendilerini yaratanı yüceltirler. “O” harfi, yaratıcının kainata attığı ilahi bir imzadır. O, yani çember şekli bir başka şekle ilişkiye girdiğinde altın oran bağlantısı ortaya çıkar.

O, üçüncü tekil şahıs kelimesi, Arapça, İbranice ve İngilizce gibi dillerde “huuu” şeklinde okunur. Türkçede “huu” yine ismi bilinmeyenler kişiler için bir çağrı kelimesidir. “O” sembolü nasıl şekil olarak yaratıcımızın imzası ise, “huu” sesi de tüm varlıkların nefes alarak yada rüzgarla sürtünmesi sırasında çıkarttığı ilahi ses imzasıdır.

Konumuzdan çok uzaklaşmadan O; yani çemberin altın oranı nasıl yarattığından bahsedelim.

En basit şekilden üçgenden başlayalım. Rabbin çember ile kuşatma etkisinin geometrideki sonuçlarını görelim.

ÜÇGEN VE ÇEMBERDE ALTIN ORAN YARATIMI

  1. Eğer bir eşkenar üçgeni, çember ile kuşatırsanız. Eşkenar üçgenin ortasından geçen çizgi üzerinde altın oran bağlantıları oluşur.

LM/XL=1,618

MY/LM=1,618

XM/LM=1,618

2. Eğer bir eşkenar üçgeni içten dışa doğru çember ile kuşatırsanız, yine ilahi yaratım sembolü olan altın oranı görürsünüz.

Aşağıdaki şekilde M noktası, AE çizgisinin ortasıdır. M çizgisinden AB çizgisine paralel bir çizgi çekilmiştir. Bu çizgi aynı zamanda üçgen ve dairenin teğet noktaları olan DE çizgisinin orta noktasından geçer. Sonuç olarak;

PN/NM=1,618

3. Bir kare içine eşkenar üçgen ve çemberler koymaya çalışalım. Aşağıda kare içine sığdırılabilecek en büyük iki çemberi görüyorsunuz. En büyüğü eş kenar üçgenin içine, en büyük ikinci çember ise kalan büyük boşluklara sığacaktır. İşte bu büyük ve küçük çemberlerin yarı çapları arsında altın oran ölçüsü doğar.

R/r=1,618

Yukarıdaki şekilde farklı altın oran bağlantıları bulmaya devam edebiliriz.

KC/NK=1,618

HK/KQ=1,618

EK/KF=1,618

4. Yine çember içine yerleşmiş bir eş kenar üçgen ve onun da içinde yeni bir eş kenar üçgen görüyorsunuz. İç üçgenin kenarları ile bu kenarların çembere uzanan doğrusal çizgileri altın orana sahiptir.

5. Bu şekilde yine çember içinde eş kenar üçgen görüyorsunuz. Eğer bu çemberin içine üçgene teğet olan bir eş kenar üçgen daha yerleştirirseniz, altın oran bağlantılarına sahip olursunuz.

YZ/TZ= 1,618

6. Bu şekilde birleştirilmiş iki simetrik eş kenar üçgen görüyorsunuz. Eğer bir çember üçgenlerden birisini içine alacak şekilde çizilirse bir çok altın oran ölçüsü oluşur.

PB/LN=1,618

PK/KM=1,618

7. Bir karenin içine eş kenar üçgen yerleştirelim. Karenin orta noktasından geçen 2 çeyrek çember çizelim. Bu çemberlere teğet olan son çemberimiz üçgen içindeki dik kenarda altın oran ölçüsünü verir.

8. Süleyman Peygamberin mühründe bir çok altın oran ölçüsünden biri de aşağıdaki gibidir. Bu mühür aslında iki farklı eşkenar üçgenin birleşmesiyle oluşur. Mührün en uç noktalarını birleştiren çizgi yeni çizilen çemberin yarıçapı olur.

AS/AB=1,618

9.  Üç eşit çemberi teğet şekilde çizelim. Sonra tüm bu çemberlerin merkez noktasından teğet geçen yeni bir çember daha çizelim. İç çemberlerin teğet noktalarından geçen bir doğru çizelim. Bu doğrunun parçaları içinde altın oran ölçüsü görülecektir.

NM/ML= 1,618

MT/MN= 1,618

MO/LO= 1,618

NL/ML= 1,618

10. İki eşit kareyi birleştirelim. Bu yeni dikdörtgenin içine bir çember yerleştirelim. Çemberden dikdörtgenin köşelerine olan mesafelerin oranı altın oran ölçüsünü verir. (Uzun parça 1,618, kısa parça 1/1,618=0,618 )

11. Bir kare çizelim. Karenin her bir kenarına iki çember sığacak şekilde 8 çember çizelim. Ortada kalan boşluğa bir çember ekleyelim.

Dış çemberlerin çapı ile ortadaki büyük çemberin yarı çapının oranı 1,618 olacaktır.

12. Birbirine eşit ve teğet iki çember çizelim. İlk çemberin çapı ile oluşan BE çizgisi arasında altın oran ölçüsü oluşur.

BE/AB=1,618

13. Yan yana üç eşit kare çizelim. Ortadaki kareyi teğet kuşatacak şekilde bir çember çizelim. Oluşan dikdörtgenin köşelerini birleştiren doğru ile çemberin kesişim noktaları oranı, altın oran ölçüsünü verir.

14. Bir çemberin içine kare çizelim. Bu çemberin içine yan yana 3 eşit kare sığacak şekilde ve yukarıdan aşağı 3 eşit kare olacak şekilde 6 kare çizelim. Aşağıdaki gibi bir şekil oluşacaktır. Büyük kare ile küçük karelerin kesişim noktaları arasında altın oran ölçüsü oluşur.

15. Bir çemberin içine bir kare yerleştirilir. Bu karenin bir köşesi çemberin merkezi, karşı köşesi çemberin ana çizgisi üzerinde olmalıdır. Aşağıda oluşan şekilde D noktası merkezli sanal dairenin yarı çapı ile ED çizgisi arasında altın oran oluşur.

16. Bildiğiniz gibi yıldız şekli bir eşkenar beşgenin kenarları uzatılarak oluşturulur. Bu yıldızın boynu ve omzunu temsil eden doğrular arasında altın oran oluşmaktadır.

17. Bir yıldızı bir beşgen içine yerleştirelim. Bu şeklin içinde bir çok altın oran bağlantısı bulabilirsiniz. Beşgenler ve yıldızlar altın oran konusunda oldukça zengin şekillerdir.

Yukarıdaki şekilde yani bir yıldızda; kırmızı yeşil ile, yeşil mavi ile, mavi pembe ile altın oran bağlantısın sahiptir.

18. Bir beşgenin içindeki paralel sanal doğru ile beşgen kenar uzunlukları arasında altın oran vardır.

AC/ED=1,618

AC/AB,BC…=1,618

19. İç içe geçmiş beşgeni altıgen ve yıldız şekillerinde sayısız altın oran bağlantısı oluşur.

20. Ying-yang şekli içinde aşağıda gösterildiği şekilde altın oran bağlantısı oluşur. Ying-yang şekli bir çemberin içine iki eşit çemberin çizilip kalan boşlukların kuyruk olarak kabul edilmesi ile oluşur. İki minik göz ise bu iki çemberin merkez noktalarıdır.

Geometride daha sayısız şekilde altın oran bağlantısı görülmektedir. Evrendeki tüm temel yaratım ve geometri altın oranı var edecek şekilde temellendirilmiştir. Allah’ın her şeyi bir çember gibi kuşatması ve onları altın orana uygun yaratması, ayrıca bunun kutsal kitapta yer alması muhteşem bir mucizedir.

İlerleyen bölümlerde, dünya ve ayın çapları arasında, gezegenleri yörüngeleri arasında altın oran bağlantısı olduğunu göreceksiniz. Yani tüm yaratım işinde tek bir teknik ve tek bir beynin varlığı görülmektedir. Altın oranın kutsal metinlerde, Kuran’daki her ayetin başı olan besmelede, ahit sandığında, Nuh’un gemisinde ve sayısız kutsal metinde var olduğunu göreceksiniz.

En önemlisi de yaratıcının herkesin ziyaret etmesini emrettiği Arafat kulesi ve Kabe’nin dünyanın altın oran noktası oluşudur. Hiçbir şüphe yok ki, evreni ve matematiği yaratan Tanrı, İbrani dinlerin tanrısıdır. Onları birbirinden ayrı gibi görmek sadece cahilce, siyasi ve gelecekçi bir taraftarlığın bir ürünüdür.

Benzer Yazılar

Yorum Bırak