سحر و جادو از نسبت های طلایی در نسخه های قرآن

قرآن با معجزه نسبت طلایی پر شده است. نسبت طلایی در فرمولها وجود دارد ، خاطرنشان می شود که حتی در صفحه هایی که به مردم ارائه می شود ، نسبت طلایی نیز وجود دارد. حتی تعداد آیات قرآن که 6236 است ، حاوی یک ترتیب متقارن است که مطابق با نسبت طلایی طراحی شده است. بیایید همبستگی های اساسی نسبت طلایی را در قرآن مشاهده کنیم.

تعداد نسخه های مختلف در قرآن دارای نسبت های طلایی و تقارن مانند چهره انسانی است

1618 + 1000 + 1000 + 1000 + 1618

= 6236 (Kur'an da ki Ayet Sayısı)

İnsan yüzü ve doğada ki hemen her şey gibi simetrik olan yukarıda ki matematiksel tasarıma bakınız. Kuran'ın değiştirilmediğine dair yüzlerce kanıttan birini daha göstermekteyim size.

1000 ve 1618 arasında ki bağ، yeryüzünde ki peygamberlerin doğum yerleri arasında ki muhteşem ilişki de yeniden ortaya çıkacaktır.

KURAN'DA 16:18 AYETİ ALTIN ORAN AÇIKÇA ANLATILIR

Altın oranı mistik bir perspektifle incelersek؛

Rakamları sonuzdur bu yönü güçlü şekilde Sonuzuz güce sahip Yaratıcıyı مبهم.

Sonsuz rakamları saymak insan için imkansızdır. Yani altın oranı kimse sayamaz.

En güzel nimetlere vurulmuş bir mühürdür.

Estetik güzellik verir ve bu Allah'ın lütfu merhametidir.

Kuran 16.18 ayeti ne diyor bakalım؛

16:18 "Saymaya kalksanız" onu "hesaplayamazsınız؛ Allah'ın nimetini. hesphesiz الله ، çok bağışlayandır ، çok merhamet edendir."

Saymaktan (sayılardan) ، 16:18 le verilen işaretin ardından sayılamaz olmaktan، en güzel nimetlerden ve merhametten bahsederek altın oranın gayesi ve ilahi bir merhamet niee-met'a mührü olduğunu ayet çok Latm bir

Ayetin Arapçasında Altın Oranla ilgili kutsal kitaplar ve dünya üzerinde ki ilahi merkezlerle ilgili tüm mucizeleri keşfeden ve dünya yayan kişinin nesebi ve memleketi gizlidir. Bu memleket (Nallahhan) ve soy ile ilgili sayısız mucize İlahi Yol kitabında çok detaylı olarak açıklanmıştır.

16.18 Ve in teuddû ni'metallâhi lâ tuhsûhâ، innallâhe le gafûrun rahîm.

متا (anneden soy adı – aynı zamanda doğru dinlerinde beklenen kurtarıcının soy adı – (Metta))

نالاهان * (مملتی – نالحان – کاراهیزار کیائی)

* (he'tenvinli nun ile okutur)

Aynı ifade (aynı cümle) 1434 yılına atıfla 14:34 ayetinde geçer. Bu Altın Oran mucizelerinin medya ve tv lerde belgesellerle dünyaya ilan edildiği yıldır.

SIRA SAYILARINA GÖRE ALTIN ORAN AYETLERİ

Kur'an-ı Kerim'i birde ayetlerin sırasına göre altın oran rakamları arasndan incelemek istedim. ünkü Kur'an'ın bahsi geçen şekilde 1618 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1618 temel rakamlarımızın toplamından oluşmuş İNSAN YÜZÜ VE YARATILAN HER ŞEY GİBİ simetrik ve altın oranla dizayn edmmişr

Böylece Kuran'ın ayetlerini baştan sona doğru sayarak 618،1618 .. ayetlerine bakacağız. ğrneğin 2. مطمئن olan Bakara suresinin 3. ayeti؛ Kuran'ın en baştan 10. ayeti olacaktır.

618.AYETTE 1 KEZ YÜZ KELİMESİ VE 2 KEZ DE GÜZEL KELİMESİ GEÇER [1]

618.ayet = (سوره انیسا) 4.125

و چه کسی در دین بهتر است از کسی که خود را به خدا تسلیم می کند در حالی که امر به معروف کرده است و دین ابراهیم را دنبال می کند ، تمایل به حقیقت دارد؟ و خداوند ابراهیم را به عنوان دوست صمیمی گرفت.

Vemen ahsenu dînen mimmen esleme vechehu lillâhi vehuve muhsinun vettebe'a millete ibrâhîme hanîfâvetteḣażallâhu ibrâhîme ḣalîlâ

1 مردان : و چه کسی
2 احسانو : بهتر
3 دیین : در دین
4 میمون : از یک
5 اسلم : ارسال می کند
6 وشه هو : صورتش
7 در همه چیز : به خدا
8 هوهو : و او
9 موحسینون : یک کار خوب است
10 این اتیبه : و به شرح زیر
11 هزاره : ملت
12 ibrâhîme : ابراهیم
13 هانیفن : فقط به خدا ایمان داشته باشید
14 و ittehaza : و گرفت
15 allâhu : خداوند
16 ibrâhîme : ابراهیم
17 هالیلن : دوست

بیان دیگری از تعداد نسبت طلایی با عدد 618 آیه مهر و موم شده؛ نسبت طلایی در جهان که زیباترین بازتاب چهره زن به نام زن به نام مرجع سوره نساء است و در بالای دو بار زیباترین کلمه و کلمه صورت یک بار برای گذر از آن خرد عالی چیست

با این حال ، هنگامی که ما ارقام 4125 را که بیانگر شاخص رسمی آیه است ، تقسیم می کنیم ، می بینیم که اعداد مطابق نسبت طلایی مرتب شده اند.

41/1618 = 25،3399

در شانزدهمینمینمین مورد وی ، عنوان های برتر چهره در جهان را ذکر می کند

یوسف سوره 12:22

Velemmâ beleġa eşuddehu âteynâhu h ukmen ve'ilmâ (en) (c) vekeżâlike neczî-l mu h sinîn (e)

ترجمه آن: و چون یوسف به بلوغ رسید ، ما به او قضاوت و دانش دادیم. و بدین ترتیب ما به نیکوکاران پاداش می دهیم.

این آیه که با تعداد نسبت های طلایی بسته شده است ، در سوره یوسف به روشی عاقلانه است. او به عنوان یک معجزه زیبایی خارق العاده ای به او اعطا شد ، با بهترین وضعیت نسبت طلایی به گونه ای ایجاد شد که تا حدی چشمگیر باشد که وزرا حتی اگر دستان خود را خرد کنند ، احساس درد نمی کنند. در آیه می بینیم که یوسف به بلوغ رسیده و زیبایی خود را با کلمه موحسین (زیباترین) که ریشه آهسن است ، به زیبایی صورت و اخلاق خود ارجاع داده است. اگر به یاد داشته باشید ، در همان آیه 618 به همان کلمه زیبایی گفته شده است.

حسن: یکی با چهره ای زیبا

احسان: زیباترین

موحسن: به معنای کسی است که زیبایی را انجام می دهد ، زیبایی که دارد.

در 2618مین نسخه WORD GOLD ، WORD HEAVEN ، طلا و زینت ها WRITTEN

سوره الحاج 22.23

اینا (A) llâhe yudḣilu-lleżîne âmenû ve'amilû-ssâli ساعت ATI cennâtin tecrî دقیقه تا ساعت tihâ-L-enhâru یو ساعت allevne fîhâ دقیقه esâvira دقیقه żehebin velu / لو-A (FA) (بازدید کنندگان) velibâsuhum fîhâ ساعت arîr ( غیر)

در واقع ، خداوند كسانى را كه ايمان آورده اند و اعمال صالح انجام داده اند ، در باغ هاي زير رودخانه ها سرچشمه مي گيرد. آنها در آنجا با دستبندهای طلا و مروارید آراسته خواهند شد و لباسهای آنها در آن ابریشم خواهد بود.

من نشان دادم که قرآن با تقسیم آن به برشهای 1618 + 1000 + 1000 + 1000 + 1618 طراحی شده است. در آیه 2618 که به بخش دوم قرآن ، 1000 + 1618 اشاره دارد ، توضیح داده شده است که دستبندهایی از جنس طلا ، تزئینات مروارید با نقوش منحصر به فرد و لباس های زیبا از جنس ابریشم وجود دارد. نوشتن کلمه طلا از نسبت طلایی به منظور استناد ، طراحی و زیبایی بهشت برای برکت با خرد و معجزات بزرگ به منظور این آیه ، بازهم نسبت طلایی است.

شکستگی FI (RATIO) در نسخه PENULTIMATE 1618th

الحجورات 49: 7

Va'lemû enne fîkum rasûla (A) llâh (i) (c) lev yutî'ukum fî keśîrin mine-l-emri le'anittum velâkinna (A) llâhe h abbebe ileykumu-l-îmâne ve zeyyenehu fî kulûbikum ve kerrahe ileyk lkufra velfusûka vel'isyân (e) (c) ulâ-ike humu-rrâşidûn (e)

و بدان که در بین شما رسول خدا است. اگر او در بیشتر امور از شما پیروی می کرد ، دچار مشکل می شوید ، اما خداوند برای شما ایمان کوشیده است و آن را در دل های شما خشنود کرده و از شما کفر ، مقاومت و نافرمانی را نفرت کرده است. اینها [به درستی] هدایت می شوند.

Ayetin devamı؛

1 fadlen : فضیلت-نیکی
2 حداقل الهی : از خدا- از نالاهان
3 ve ni عْ meten : و o ni'meta / و e.meta
4 همه چیز : و خدا- والله – قسم می خورم
5 alîmun : محقق
6 حکیمون : عاقل

PENULTIMATE (REVERSE) در 618 امین نسخه ای که او در خلق انسان جدید

وی در آیه 618 از پایان ذکر می کند که انسان ها را می توان با یک مشتق دیگر ایجاد و از بین برد و گونه های مشابهی نیز ایجاد می شود. به واسطه خلقت بشر ، یعنی مهر در یک رویکرد بسیار خردمندانه به نسبت طلایی بیان می شود.

از انتهای قرآن شروع می کنیم و به عقب می رویم ، زیرا به ما گفته می شود که این بار به 618 رسیدیم؛ آن مرد نیز خلقت خود را معکوس کرد و آن را از بین برد و مشتق دیگری نیز به جای آن آمد.

آل انسان 76.28

ما آنها را آفریده ایم و اشکال آنها را تقویت کرده ایم و هنگامی که بخواهیم می توانیم شباهت های آنها را با تغییر [کامل] تغییر دهیم.

عربی: Na h nu ḣalaknâhum ve şedednâ esrahum (s) ve-iżâ şi / nâ beddelnâ emśâlehum tebdîlâ (n)

نام PROPHET در نسخه های طلایی RATIO طلایی

در صورت توجه؛ ابراهیم در آیه 618 ، یوسف در آیه 1618 ، صالح در 2618 ، سلیمان در آیه 3168 ، از پایان در آیه 1618 ، رسول خدا ، از آخر در آیه 618 ، کلمات نوح را روشن یا پنهان کرده است .

به عبارت دیگر ، اسامی رسولان خدا به ترتیب نسبت طلایی در همه آیات به روشنی ذکر شده است.

نکته میانه قرآن

به عنوان یک توضیح اضافی ، بیایید آیه کامل میانه قرآن را بیابیم و ببینیم.

6236/2 = آیه 3118 و آیات 3119th آیاتی در وسط قرآن است. آیه 3118 در نیمه چپ قرار دارد ، آیه 3119 در نیمه سمت راست است.

در آیه 3118 ، در حالی که کلمه "Misli" به معنی "یک جامد" "برابر ، مشابه" نوشته شده است ، در آیه 3119th کلمه "kesif" قطعات نوشته شده است.

در این آیات که قرآن را به دو قسمت تقسیم می کند ، می بینیم که کلمه مربوط به آن با شکوه قرار داده شده است.

سوره شعاع شعرای 186th آیه (3118 آیه-وسط دو نیمه ، که دو برابر یکدیگر هستند) شما فقط یک مرد مانند خودمان هستید و در واقع ، ما فکر می کنیم شما در میان دروغگو هستید.

سوره اش- شعارا 187 آیه (3119 آیه – آیه اول قسمت دوم) اگر می خواهید حقیقت داشته باشید ، قطعاتی از آسمان را بر ما ببخشید.

قرآن کتابی است که از بهشت به صورت قطعه قطعه می شود و خداوند عظیمیشان همیشه به ما می گوید که هیچ چیز با کلمات بسیار معنادار ، چه آشکارا و چه بندرت به عنوان یک راه حل ، تصادف نیست.

روابط طلایی در پلاك هایی كه كسانی كه وارد ساكار شده اند نشان داده می شود

گفته می شود شخصی که آیات سوره مضدثهیر را به نام شخص پنهان سنجیده و غرق می کند ، به جهنم معرفی می شود ، اما در پایان ، فردی که فکر می کند برخی از آنها سخنان خداست و نه انسان است. موجودات ، و کسانی که کلمات الهی را با استکبار تحقیر می کنند.

سپس اعلام شده است که بر روی این برگه ها 19 عدد وجود دارد که به کسانی که در این جهنم به نام ساکار وارد می شوند ، ارائه می شود. جالب اینجاست که این علائم نشانه ایمان به اهل کتاب ، در مذاهب دیگر و همچنین میل به مسلمانان خواهد بود.

این به عنصری تبدیل می شود که کافران را باز می کند و در میان آنها آشفتگی ایجاد می کند. وی سپس به یک وارنر اشاره می کند و در ادامه می گوید که او یکی از بزرگترین است ، با اشاره به اولین ورودی ، "ای کسی که پنهان می شود ، برخیز."

معانی اغلب با ترجمه های نادرست پر می شوند. به عنوان مثال ، کلمه لواوا که صفحاتی را که در 74:29 به مردم ارائه می شود ، در کل قرآن ، حتی در مفاهیم بسیار مشهور مانند لویایی مهفوز استفاده می شود ، اما به طور مداوم سعی شده است بارگیری معانی مختلف. بدیهی است که در اینجا تنها ترجمه صحیح از استاد دکتر یاشار نوری ازترک است.

74:29 Levvâhatun lilbeşer (i) – سیاه کردن پوست.

74:30 Aleyhâ tis'ate 'aşer (ع) – بر فراز آن نوزده [فرشته] هستند.

در صفحه ها 19 عدد وجود دارد. در کتاب من "معجزه از جاده طلایی" می توانید مسیر مستقیم را بصورت مهر و موم شده مشاهده کنید. 19 اما وقتی آیه هندسه را بررسی می کنیم تا معنی شنونده را ببینیم ، می بینیم که آن با کد طلایی رمزگذاری شده است.

لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِۚ 74:29

ل = 30

و = 6

و = 6

ا = 1

ح = 8

= 5

ل = 30

ل = 30

ب = 2

ش = 300

ر = 200

کل ارزش Gematria: 618.

(نامه vav ، که با علامت dedede دو برابر به نظر می رسد – نشانه ای که در بالای صامت (با الفبای عربی) نوشته شده است تا نشان دهد که این دو برابر شده است ، در نظر گرفته شده است)

مختصات کعبه در قرآن پنهان هستند

بیایید قبل از توضیح اینکه قرآن مکانهای کعبه و مکه و حتی بیت المقدس در جهان ، چه در شمال و جنوب و چه در شرق و غرب ، چقدر حساس است قرآن را در مورد مکان های مقدسات حساس کنیم. همچنین به نسبت طلایی مرتبط است.

الحاج سوره؛ بیست و دومین سوره است و پیاده روی در بیست و دومین مراسم آغاز می شود

ناحیه میکات مقدس و تقریباً همه زائران نقطه ورود به احرام از عرض جغرافیایی 22 است. به نظر شما شروع زیارت از عرض جغرافیایی 22 و سوره حاج 22 سوره فقط یک تصادف است؟ با این وجود 1400 سال پیش هیچ طول و عرض جغرافیایی وجود نداشت.

قرآن به طرز فجیعی هماهنگی های کابا را به دست می آورد

مختصات کعبه نیز در قرآن آورده شده است. در قرآن کلمه کعبه فقط در چند مکان به طرز شگفت آور ذکر شده است. در آیه اول ذکر شده با مقدار عرض جغرافیایی کعبه بیان شده است؛

دقیقه 21 درجه 25 دقیقه از عرض جغرافیایی کعبه

2.125 – و [ذکر] هنگامی که کعبه را محلی برای بازگشت مردم و امنیت قرار دادیم.

شخصی بود که مخالف گفت که مقدار عرض جغرافیایی را در عرض چند دقیقه بیان می کند ، و همچنین درصد را می توان در کسری بیان کرد. آنها مطمئناً به دنبال راه هایی برای مخالفت و استدلال بودند. با این حال ، هنگامی که سیستم مختصات را با بیان صدک نادر به جای بیان مشترک با نوع دقیقه بررسی می کنیم ، با جواب معناداری روبرو می شویم که به کسانی که سعی می کنند از معجزه با زبان خود کم کنند ، داده می شود.

21.42 درصد عرض جغرافیایی کعبه

2.142 – احمق ها در بین مردم خواهند گفت: "چه چیزی آنها را از قبله خود که قبلاً با آنها روبرو بوده اند ، دور کرده است؟" بگو "به خدا مشرق و غرب است. او كسي را كه مي خواهد به يك مسير مستقيم هدايت مي كند."

معجزه خیلی واضح است فقط این دو آیه به تنهایی برای درک اینکه قرآن کلمات خالق است کافی خواهد بود. چه کسی می تواند آینده را ببیند؟ چه کسی از عرض و عرض جغرافیایی 1400 سال پیش خبر دارد؟

آیا می دانید ده ها بنای زیارتی مانند کعبه در عربستان در زمان پیامبر اکرم وجود داشته است؟ در حقیقت ، صاحب فیل ، اِبِره ، یک بنا بزرگ ساخته بود و تبلیغات بزرگی از این معبد ساخته بود. اما وقتی نتوانست توجه مورد نظر خود را ببیند ، آمد تا کعبه را در مکه تخریب کند ، که با ارتش غول پیکر خود بزرگترین جاذبه برای او بود. این معبد خود در نقطه‌ی نسبت طلایی دهها نفر از خلاقان ، روشن ساخته است که آنچه متعلق به محیطی است که در پیامبر دروغین بوجود آمده است … نه نقطه نسبت طلایی کعبه ، و پخش رمزگذاری شده به جهان دین بود. پیامبر زندگی ، نسبت طلایی.

[1] برای فهرست معمولی آیات

https://www.academia.edu/35898258/Ayet_say٪C4٪B1m٪C4٪B1