AL-ULAآتش HELL در MEDYEN و

تغییری در عکس ها وجود ندارد. برگرفته از Google Earth.

صالح به الولا فرستاده شد. آدمهای وحشی که اعتقادی به معجزات خود نشان ندادند و به رفتار ظالمانه خود ادامه دادند ، نابود شدند. به همین ترتیب ، مردم مادین ، که سوئیب برای آن فرستاده شده بودند ، در بین افرادی بودند که به دلیل کفرشان نابود شدند. وقتی از فضا به جهان نگاه می کنیم ، مردی را می بینیم که دو آتش سوزی را بر روی این دو شهر شلیک می کند. آنها توسط فرشتگان خداوند در تمام كتاب ها نابود شدند. این عاقلانه است که یک سیلوی معنوی از آتش سوزی در این شهرها مشاهده کنید ، که نشانه ای از تاریخ بشر است.

هر جزییاتی که در شبح انسان وجود دارد نشان می دهد که این یک شبح تصادفی و خیالی نیست. خدای متعال ، که زمین را به طرق خارق العاده و بسیار معنی دار نقاشی می کند ، ثابت می کند که می داند در آینده با این شکل چه خواهد شد ، که بیش از ده هزار سال اتفاق افتاد.