코란에서 황금 비율의 기적

코란은 황금 비율 기적으로 가득합니다. 황금 비율은 공식에 존재하며 사람들에게 제시 될 판에도 황금 비율이 있음을 지적합니다. 6236 인 코란의 구절조차도 황금비에 따라 설계된 대칭 적 순서를 포함합니다. 코란의 기본 황금 비율 상관 관계를 살펴 보겠습니다.

코란의 수는 인간의 얼굴과 같은 황금 비율과 상징을 가지고 있습니다.

1618 + 1000 + 1000 + 1000 + 1618

= 6236 (쿠란 다 키 아이 에트 사이시)

그녀의 가슴에 그녀의 머리를 깎아서 그녀의 머리를 숙여주십시오. Kuran'ın değiştirilmediğine dair yüzlerce kanıttan birini daha göstermekteyim 크기입니다.

1000 ve 1,618 아라시 엔 다 ki bağ, yeryüzünde ki peygamberlerin doyerum yerleri 아라시 다 ki muhteşem ilişki de yeniden ortaya çıkacaktır.

쿠란다 16:18 AYETİ ALTIN ORAN AÇIKÇA ANLATILIR

알 라니 오 라니 미스티 비르 퍼 스펙 티틀 인 셀레 세크;

손오공의 아들 손오공의 뱃사공 야 라트 야 르상 (Raratlarc sonyuz buüönü güçlü şekilde)

Sonsuz rakamları saymak insan için imkansızdır. Yani altın oranı kimse sayamaz.

En güzel nimetlere vurulmuş bir mühürdür.

Alleh'ln lütfu merhametidir에 대한 자세한 내용.

쿠란 16.18 아야 티네 디 요르 바 칼림;

16:18 "Saymaya kalksanız"onu "hesaplayamazsınız; Allah'ın nimetini. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."

Saymaktan (sayılardan), 16:18 le verilen işaretin ardından sayılamaz olmaktan, en güzel nimetlerden ve merhametten bahsederek altın oranın gayesi ve ilahi bir merhamet 님에 대한 의견이 없습니다.

Ayetin Arapçasında Altın Oranla 일리노이 kutsal kitdlar ve dünya üzerinde ki ilahi merkezlerle ilgili tüm mucizeleri keşfeden ve dünya yayan kişinin nesebi ve memleketi gizlidir. Bu memleket (Nallahhan) 간장 콩나물 요리와 야채 요리.

16.18 teuddû ni'metallâhi lâ tuhsûhâ, innallâhe le gafûrun rahîm에서 Ve.

메타 (anneden soy adı-aynı zamanda doğru dinlerinde beklenen kurtarıcının soy adı-(Metta))

날라 한 * (Memleketi-Nallıhan-Karahisar Köyü)

* (그녀는 vinvin nun ile okutur)

Aynı ifade (aynı cümle) 1434 년 14:34 ayetinde geçer. 이 책은 다음 언어로 번역되어 있습니다 : alt of Oran mucizelerinin medya ve tv lerde belgesellerle dünyaya ilan edildiği yıldır.

시라 SAYILARINA GÖRE ALTIN ORAN AYETLERİ

Kur'an-ı Kerim'i birde ayetlerin sırasına göre altın oran rakamları arasndan incelemek istedim. Çünkü Kur'an'ın bahsi geçen şekilde 1618 + 1000 + 1000 + 1000 + 1618 temel rakamlarımızdan 최고급 İNSAN YÜZÜ VE YARATILAN HER ŞEY GİBİ simetrik ve altın oranla dizayn edilmübirt

Böylece Kuran'ın ayetlerini Baştan sona doğru sayarak 618,1618 .. ayetlerine bakacağız. Örneğin 2. 확실한 올란 Bakara suresinin 3. ayeti; Kuran'ın en baştan 10. ayeti olacaktır.

618.AYETTE 1 KEZ YÜZ KELİMESİ VE 2 KEZ DE GÜZEL KELİMESİ GEÇER [1]

618.ayet = (안-니사 수라) 4.125

그리고 선을 행하는 동안 알라에게 복종하고 진리를 향하여 아브라함의 종교를 따르는 사람보다 종교에서 더 나은 사람은 누구입니까? 그리고 알라는 아브라함을 친한 친구로 데려 갔다.

Vemen ahsenu dînen mimmen esleme vechehu lillâhi vehuve muhsinun vettebe'a millete ibrâhîme hanîfâvetteḣażallâhu ibrâhîme ḣalîlâ

1. ve 남자 : 그리고 누구
2. 아세 누 : 더 나은
삼. 디넨 : 종교에서
4. 미밍 : 하나보다
5. esleme : 제출
6. veche-hu : 그의 얼굴
7. 리 알라 히 : 알라에게
8. ve huve : 그리고 그는
9. 무신 운 : 선한 사람이다
10. ve ittebea :와 다음
11. 밀리 테 : 국가
12. 이브 람 아브라함
13. 하니 펜 : 오직 하나님을 믿는 것
14. 이테하자 :하고했다
15. 알라 후 : 하느님
16. 이브 람 아브라함
17. 할리 엔 : 친구

618 개의 봉인 된 구절과 함께 황금비 수의 또 다른 표현; 니사 수라를 지칭하는 이름으로 여성의 이름으로 여성의 얼굴을 가장 아름답게 반영하고 세계에서 가장 아름다운 단어와 단어 얼굴을 두 번 통과 한 황금 비율 위대한 지혜는 무엇입니까?

그러나이 구절의 공식적인 색인 표현 인 4125의 숫자를 나누면 숫자가 황금 비율에 따라 정렬됩니다.

41 / 1,618 = 25,3399

1618 년에 그는 세계에서 가장 아름다운 얼굴을 언급합니다

유수프 수라 12:22

Velemmâ beleġa eşuddehu âteynâhu h ukmen ve'ilmâ (en) (c) vekeżâlike neczî-l mu h sinîn (e)

번역 : 그리고 요셉이 성숙 해지자 우리는 그에게 판단과 지식을주었습니다. 따라서 우리는 선을 행하는 사람들에게 상을줍니다.

황금비로 인봉 된이 구절은 현명하게 Surah Yusuf에 있습니다. 그는 장관이 손을 자르더라도 고통을 느끼지 않을 정도로 인상적 일 정도로 황금 비율의 가장 완벽한 상태로 창조 된 기적으로서 특별한 아름다움을 받았습니다. 이 구절에서 우리는 요셉이 성숙 해져서 AHSEN의 뿌리 인 MUHSIN (가장 아름다운)이라는 단어로 얼굴과 도덕적 아름다움을 언급 한 것을 볼 수 있습니다. 당신이 기억한다면, 618 절에서 같은 아름다움의 단어가 언급되었습니다.

하산 : 아름다운 얼굴 하나

AHSEN : 가장 아름다운

MUHSİN : 미를하는 사람, 미를 가진 사람을 의미합니다.

2618 년에, 단어 금, 천국, 금 및 장식 단어가 기록됨

알-하즈 수라 22.23

인나 (A) llâhe yudḣilu-lleżîne âmenû ve'amilû-ssâli H ATI cennâtin tecrî 분 시간 티하 -1- enhâru TA 유 H allevne fîhâ 분 esâvira 분 żehebin velu / LU-A (EN) (S) velibâsuhum의 fîhâ의 시간 arîr ( 유엔)

실제로 알라는 강이 흐르는 아래 정원을 믿고 의로운 행동을하는 사람들을 인정할 것입니다. 그들은 그 안에 금과 진주의 팔찌로 장식 될 것이며, 그들의 의복은 비단이 될 것이다.

나는 Qur'an이 1618 + 1000 + 1000 + 1000 + 1618 조각으로 나누어 설계되었음을 보여주었습니다. 16181000 년 코란의 두 번째 조각을 가리키는 2618 번째 구절에는 금으로 만든 팔찌, 독특한 디자인의 진주 장식 및 실크로 만든 아름다운 드레스가 있다고 설명되어 있습니다. 인용의 목적으로 황금비의 금이라는 단어를 썼기 때문에,이 구절을 위해 위대한 지혜와 기적으로 축복받을 하늘의 디자인과 아름다움은 다시 황금비입니다.

벌칙 1618 번째 절의 FI FRACTION (RATIO)

알 후 주랏 49 : 7

Va'lemû enne fîkum rasûla (A) llâh (i) (c) lev yutî'ukum fî keśîrin mine-l-emri le'anittum velâkinna (A) llâhe h abbebe ileykumu-l-îmâne ve zeyyenehu fî kulûbikum ve kerrahe lkufra velfusûka vel'isyân (e) (c) ulâ-ike humu-rrâşidûn (e)

그리고 당신 중에는 알라의 메신저가 있다는 것을 아십시오. 그가 많은 일에 당신에게 순종한다면, 당신은 어려움에 처할 것이지만, 알라는 당신에게 믿음을 사랑하고 당신의 마음을 기쁘게했으며 불신과 불신과 불순종을 미워했습니다. 그것들은 [올바로] 인도됩니다.

Ayetin devamı;

1. 시들다 : 미덕 선
2. 분 allâhi : 하나님에서-날라 한에서
삼. ve ni عْ meten : 및 o ni'meta / 및 e.meta
4. ve allâhu : 그리고 신 vallahi-맹세합니다
5. 알리 문 : 학자
6. 하크 문 : 현명한

618 번째 신입생을 선발하다

끝에서 618 번째 구절에서, 그는 다른 파생물에 의해 인간이 창조되고 파괴 될 수 있으며 유사한 종이 창조 될 수 있다고 언급합니다. 인류의 창조, 즉 봉인은 황금비에 대한 매우 현명한 접근 방식으로 표현됩니다.

코란의 끝에서 시작하여 뒤로 가는데, 이번에는 우리가 618에 도달했다고 들었 기 때문에; 그 사람은 또한 자신의 창조물을 뒤집어 파괴하고 또 다른 파생물이 그 자리에 들어 왔습니다.

알 인산 76.28

우리는 그것들을 창조하고 그들의 양식을 강화했으며, 우리가 원할 때, [완전한] 변경으로 그들의 모양을 바꿀 수 있습니다.

아랍어 : Na h nu ḣalaknâhum ve şedednâ esrahum (s) ve-iżâ şi / nâ beddelnâ emśâlehum tebdîlâ (n)

골든 라 티오 시상식에서 예언자의 이름

당신이 알아 차린 경우; 618 절의 아브라함, 1618 번째 절의 Yusuf, 2618 번째의 살리, 3168 번째 절의 솔로몬, 1618 번째 절의 끝에서, 알라의 메신저, 618 번째 절의 끝에서, 노아의 말은 분명하거나 숨겨져 있습니다 .

다시 말해 알라 메신저의 이름은 모든 절에서 황금 비율 순서로 명확하게 언급됩니다.

코란의 중간 지점

추가 설명으로, 코란의 전체 중간 구절을 찾아 봅시다.

6236 / 2 = 3118 번과 3119 번은 코란 한가운데에있는 구절입니다. 3118 절은 왼쪽 절반에, 3119 절은 오른쪽 절반에 있습니다.

3118 절에서 "Misli"라는 단어는 "동일한" "동일한"을 의미하지만 3119 절에서는 "kesif"조각이 쓰여집니다.

코란을 두 부분으로 나누는이 구절들에서, 관련 단어가 장엄하게 배치되어 있음을 알 수 있습니다.

Ash-Shu'ara Sura 186 번째 절 (3118 번째 절-두 반쪽의 중간, 두 배의 중간) 당신은 우리 자신과 같은 사람 일뿐입니다.

Ash-Shu'ara Sura 187th Verse (3119th Verse-두 번째 부분의 첫 번째 구절) 그러므로 진실한 사람이 되려면 하늘의 파편을 우리에게 내리십시오.

코란은 하늘에서 조각으로 나오는 책이며, 알라 아지 무샨은 항상 우리에게 해결책으로 공개적으로 또는 거의 불가능한 매우 의미있는 단어와의 우연의 일치는 없다고 말합니다.

SAQAR에 입국 한 사람에게 보여지는 판금의 황금 비율

숨겨진 사람이라고 불리는 Surah Al-Muddatthhir에서 구절을 측정하고 내리는 사람은 지옥에 제시 될 것이지만, 결국 그들 중 일부는 인간의 것이 아니라 하나님의 말씀이라고 생각하는 사람 신의 말씀을 거만으로 모욕하는 사람.

그런 다음이 시트에는 Saqar라는이 지옥에 들어갈 사람들에게 제공 될 19 개의 숫자가있을 것이라고 발표되었습니다. 흥미롭게도,이 표시는이 책의 사람들, 다른 종교, 무슬림에 대한 친밀감에 대한 믿음의 표시가 될 것입니다.

그것은 이교도를 열고 그들 사이에 혼란을 일으키는 요소가 될 것입니다. 그런 다음 워너에 대해 언급하고 첫 번째 항목 인 "숨기는 사람이 일어 나라"고 언급하면서 자신이 가장 위대한 사람 중 하나라고 말합니다.

의미는 종종 잘못된 번역으로 채워집니다. 예를 들어, 74:29에 사람들에게 제시 될 판을 설명하는 단어 levvaha는 레브 하이 마 푸즈 (Levhayı Mahfuz)와 같은 잘 알려진 개념에서도 코란 전체에서 사용되지만 계속 시도되고 있습니다. 다른 의미를로드합니다. 분명히 여기서 올바른 번역은 Dr. Yaşar Nuri Öztürk 교수의 것입니다.

74:29 Levvâhatun lilbeşer (i)- 피부를 검게 합니다.

74:30 Aleyhâ tis'ate 'aşer (a)-그 위에는 19 명의 천사가 있습니다.

접시에는 19 개가 있습니다. 저의 책 황금 도로의 기적에서 당신은 직선 경로가 19로 봉인되어있는 것을 볼 수 있습니다. 그러나 우리는 후자의 의미를보기 위해 가마 트라 구절을 살펴보면 그것이 황금 비율로 인코딩 된 것을 볼 수 있습니다.

لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِۚ 74:29

ل = 30

و = 6

و = 6

ا = 1

ح = 8

ة = 5

ل = 30

ل = 30

ب = 2

남자 = 300

ر = 200

Gematria 값의 총계 : 618.

(세르 데 기호와 함께 두 배로 표시되는 문자 v는 아라비아 알파벳으로 자음 위에 쓰여진 두 배로 표시됨)를 고려합니다.

카바의 코디네이터는 코란에 숨겨져있다

코란이 성찬 장소에 얼마나 민감한 지 살펴 보자. 우리는 카바와 메카의 위치, 심지어 전 세계의 북과 남, 동과 서의 위치가 또한 황금 비율과 연결되어 있습니다.

AL-HAJ SURA; 22 번째 SURA와 PILGRIMAGE는 22 번째 LATITUDE에서 시작됩니다

홀리 미 카트 지역과 거의 모든 순례자들은 22 번 위도에서 시작되는 이람의 진입 지점입니다. 22 위도의 순례 시작과 Haj Sura가 22 번째 수라라고 생각하십니까? 그러나 1400 년 전에는 위도와 경도가 없었습니다.

코란은 기적적으로 카바의 코디네이터를 준다

카바 좌표도 코란으로 렌더링됩니다. 코란에서 카바라는 단어는 놀랍게도 몇 곳에서만 언급됩니다. 언급 된 첫 번째 구절에서는 카바의 위도 값으로 표현됩니다.

Kaaba의 21 ° 25 '분 위도 값

2.125- 그리고 우리가 카바를 사람들을위한 귀환 장소와 [보안 장소]로 만들었을 때 그리고 [멘션].

위도 값을 분 단위로 표현할 수 있고 백분율을 분수로 표현할 수 있다고 말하는 것에 반대하는 사람이있었습니다. 그들은 분명히 반대하고 논쟁 할 방법을 찾았다. 그러나 미세한 유형의 공통 표현 대신 희귀 백분위 수 표현을 사용하여 좌표계를 검토하면 언어로 기적을 줄이려는 사람들에게 의미있는 대답이 나옵니다.

카바의 21.42 백분율 위도 값

2.142- 사람들 사이의 어리석은 말로 "얼마나 직면했던 그들의 qiblah에서 그들을 쫓아 냈습니까?" "알라에게 동쪽과 서쪽에 속합니다. 그는 자신의 의지를 똑바로 인도합니다."

기적은 분명하다. 이 두 구절 만이 코란이 창조자의 말임을 이해하기에 충분할 것입니다. 누가 미래를 볼 수 있습니까? 1400 년 전의 위도 및 경도 값을 누가 알 수 있습니까?

예언자 무하마드 시대에 아라비아에는 수십 개의 카바와 같은 순례 구조가 있다는 것을 알고 있습니까? 실제로 코끼리 주인 인에 브레 헤는 큰 것을 짓고이 성전을 크게 광고했습니다. 그러나 그가 원하는 관심을 보지 못했을 때, 그는 메카에서 카바를 파괴하기 위해 왔는데, 이는 그의 거대한 군대와 함께 가장 큰 매력이었습니다. 성전 자체는 수십 개의 창조적 창조의 황금 비율 지점에 있습니다. 거짓 예언자에서 발생하는 환경에 속하는 것이 … 카바 황금 비율 지점이 아니라, 세계에 암호화 된 방송이 종교라는 것을 분명히했습니다 생명의 선지자, 황금비.

[1] 구절의 서수 목록

https://www.academia.edu/35898258/Ayet_say%C4%B1m%C4%B1