MIRKLARNA AV GULDFORMATEN I KORANSVERSEN

Koranen är fylld med Golden Ratio-mirakelet. Golden Ratio finns i formlerna, det påpekas att även i plattorna som kommer att presenteras för folket finns det Golden Ratio. Till och med antalet vers i Koranen, som är 6236, innehåller en symmetrisk ordning utformad enligt Golden Ratio. Låt oss observera de grundläggande Golden Ratio-korrelationerna i Koranen.

NUMMARNA AV VERSER I KORANEN HAR GULDFÖRHÅLLANDE OCH SYMMETRIK GÄLLER MÄNNISKT ANSIKT

1618 + 1000 + 1000 + 1000 + 1618

= 6236 (Kur'an da ki Ayet Sayısı)

İnsan yüzü ve doğada ki hemen her şey gibi simetrik olan yukarıda ki matematiksel tasarıma bakınız. Kuran'ın değiştirilmediğine dair yüzlerce kanıttan birini daha göstermekteyim storlek.

1000 ve 1 618 arasında ki bağ, yeryüzünde ki peygamberlerin doğum yerleri arasında ki muhteşem ilişki de yeniden ortaya çıkacaktır.

KURAN'DA 16:18 AYETİ ALTIN ORAN AÇIKÇA ANLATILIR

Altın oranı mistik bir perspektifle incelersek;

Rakamları sonsuzdur bu yönü güçlü şekilde sonsuz güce sahip Yaratıcıyı vurgular.

Sonsuz rakamları saymak insan için imkansızdır. Yani altın oranı kimse sayamaz.

En güzel nimetlere vurulmuş bir mühürdür.

Estetik güzellik verir ve bu Allah'ın lütfu merhametidir.

Kuran 16.18 ayeti ne diyor bakalım;

16:18 "Saymaya kalksanız" onu "hesaplayamazsınız; Allah'ın nimetini. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."

Saymaktan (sayılardan), 16:18 le verilen işaretin ardından sayılamaz olmaktan, en güzel nimetlerden ve merhametten bahsederek altın oranın gayesi ve ilahi bir merhamet ni'e-met'a mührü olduğunu ayet çok latm birı

Ayetin Arapçasında Altın Oranla ilgili kutsal kitaplar ve dünya üzerinde ki ilahi märzlerle ilgili tüm mucizeleri keşfeden ve dünya yayan kişinin nesebi ve memleketi gizlidir. Bu memleket (Nallahhan) ve soy ile ilgili sayısız mucize İlahi Yol kitabında çok detaylı olarak açıklanmıştır.

16.18 Ve in teuddû ni'metallâhi lâ tuhsûhâ, innallâhe le gafûrun rahîm.

Meta (anneden soy adı – aynı zamanda doğru dinlerinde beklenen kurtarıcının soy adı – (Metta))

Nallahan * (Memleketi – Nallıhan – Karahisar Köyü)

* (he'tenvinli nun ile okutur)

Aynı ifade (aynı cümle) 1434 yılına atıfla 14:34 ayetinde geçer. Bu Altın Oran mucizelerinin medya ve tv lerde belgesellerle dünyaya ilan edildiği yıldır.

SIRA SAYILARINA GÖRE ALTIN ORAN AYETLERİ

Kur'an-ı Kerim'i birde ayetlerin sırasına göre altın oran rakamları arasndan incelemek istedim. Çünkü Kur'an'ın bahsi geçen şekilde 1618 + 1000 + 1000 + 1000 + 1618 temel rakamlarımızın toplamından oluşmuş İNSAN YÜZÜ VE YARATILAN HÄR ŞEY GİBİ simetrik ve altın oranla dizayn edıdamümi ymümi edüdami

Böylece Kuran'ın ayetlerini baştan sona doğru sayarak 618,1618 .. ayetlerine bakacağız. Örneğin 2. säker olan Bakara suresinin 3. ayeti; Kuran'ın en baştan 10. ayeti olacaktır.

618.AYETTE 1 KEZ YÜZ KELİMESİ VE 2 KEZ DE GÜZEL KELİMESİ GEÇER [1]

618.ayet = (An-Nisa Sura) 4.125

Och vem är bättre i religionen än en som underkastar sig Allah medan han är en god görare och följer Abrahams religion och lutar mot sanningen? Och Allah tog Abraham som en intim vän.

Vemen ahsenu dînen mimmen esleme vechehu lillâhi vehuve muhsinun vettebe'a millete ibrâhîme hanîfâvetteḣażallâhu ibrâhîme ḣalîlâ

1. ve män : och vem
2. ahsenu : bättre
3. dînen : i religion
4. mimmen : än en
5. esleme : lämnar in
6. Veche-hu : hans ansikte
7. li allâhi : till Allah
8. ve huve : och han
9. muhsinun : är en bra görare
10. ve ittebea : och följer
11. millete : nation
12. ibrâhîme : Abraham
13. hanîfen : bara att tro på Gud
14. ve ittehaza : och tog
15. Allâhu : Gud
16. ibrâhîme : Abraham
17. halîlen : vän

Ett annat uttryck för antalet gyllene förhållanden med nummer 618 förseglade vers; Den gyllene förhållandet i världen som den vackraste reflektionen av kvinnans ansikte i kvinnans namn i namnet på en hänvisning till Nisa Sura, och ovanpå de två gångerna det vackraste ordet och ordet ansikte en gång att passera genom vad är stor visdom.

Men när vi delar siffrorna från 4125, som är det officiella indexuttrycket för versen, ser vi att siffrorna är ordnade enligt Golden Ratio.

41 / 1.618 = 25,3399

I den 1618: e VERSEN HÄR MÅNNER han den vackraste ansiktet i världen

Yusuf Sura 12:22

Velemmâ beleġa eşuddehu âteynâhu h ukmen ve'ilmâ (sv) (c) vekeżâlike neczî-l mu h sinîn (e)

Dess översättning: Och när Joseph nådde mognad gav vi honom dom och kunskap. Och därmed belöner vi det som gör det goda.

Denna vers, som är förseglad med antalet gyllene förhållanden, finns i Surah Yusuf på ett klokt sätt. Han fick extraordinär skönhet som ett mirakel, skapat med det mest perfekta tillståndet i Golden Ratio på ett sätt som skulle vara imponerande i den utsträckning att ministrar inte skulle känna smärta även om de huggade händerna. I versen ser vi att Joseph nådde mognad och hänvisade till sin ansikts- och moraliska skönhet med ordet MUHSIN (det vackraste), som är roten till AHSEN. Om du kommer ihåg nämndes samma skönhetsord i 618: e versen.

HASAN: En med ett vackert ansikte

AHSEN: Det vackraste

MUHSİN: betyder den som gör skönhet, den som har skönhet.

I det 2618: e VÄRDE ORDET GULD, ordet HUDEN, GULD OCH ORNAMENTER SKRIFTAS

Al-Haj Sura 22.23

Inna (A) llâhe yudḣilu-lleżîne âmenû ve'amilû-Ssali h ati cennâtin tecrî min ta h Tiha-l-enhâru yu h allevne fiha min esâvira min żehebin Velu / lu-A (en) (s) velibâsuhum fiha h arîr ( fn)

I själva verket kommer Allah att erkänna de som tror och gör rättfärdiga handlingar i trädgårdar under vilka floder rinner. De kommer att prydas däri med armband av guld och pärla, och deras plagg däri kommer att vara silke.

Jag visade att Koranen var designad genom att dela upp den i 1618 + 1000 + 1000 + 1000 + 1618 skivor. I den 2618: e versen, som hänvisar till den andra skivan i Koranen, 1618 + 1000, förklaras att det finns armband gjorda av guld, pärlornament med unika mönster och vackra klänningar gjorda av siden. Att skriva ordet Guld i det gyllene förhållandet för citatändamål, design och skönhet i himlen att välsignas med stor visdom och mirakel för att denna vers är det gyllene förhållandet igen.

FI FRACTION (Ratio) I PENULTIMATET 1618: e VERSE

Al-Hujurat 49: 7

Va'lemû enne fîkum rasûla (A) llâh (i) (c) lev yutî'ukum fî keśîrin mine-l-emri le'anittum velâkinna (A) llâhe h abbebe ileykumu-l-îmâne ve zeyyenehu fî kulûbikum ve kerrahe ileyk lkufra velfusûka vel'isyân (e) (c) ulâ-ike humu-rrâşidûn (e)

Och vet att bland er är Allahs budbärare. Om han skulle lyda dig i mycket av saken, skulle du vara i svårigheter, men Allah har älskat dig troen och gjort det behagligt i dina hjärtan och har gjort hat mot dig vantro, trass och olydnad. Dessa är de [riktigt] vägledda.

Ayetin devamı;

1. fadlen : dygd-godhet
2. min allâhi : från Gud- från Nallahan
3. ve ni عْ meten : och o ni'meta / och e.meta
4. ve allâhu : och Gudvallahi – jag svär
5. alîmun : lärd person
6. hakîmun : klok

PENULTIMAT (REVERSE) I DE 618: e VERSE HÄN MÅNAR SKAPA NYHETEN

I den 618: e versen från slutet nämner han att människor kan skapas och förstöras av ett annat derivat, och liknande arter kan skapas. Med hjälp av skapandet av mänskligheten, dvs av sigillet uttrycks i en mycket klok inställning till Golden Ratio.

Börjar från slutet av Koranen och går bakåt, för vi får höra att vi den här gången nådde 618; att mannen också vänd sin skapelse och förstörde den och att ett annat derivat kom till dess plats.

Al-Insan 76,28

Vi har skapat dem och stärkt deras former, och när vi vill kan vi ändra deras likheter med [fullständig] förändring.

Arabiska: Na h nu ḣalaknâhum ve şedednâ esrahum (s) ve-iżâ şi / nâ beddelnâ emśâlehum tebdîlâ (n)

PROFETENS NAMN I GULLFÖRVARNINGSKVENSER

Om du märkte det; Abraham i den 618: e versen, Yusuf i den 1618: e versen, Salih i den 2618: e, Salomo i den 3168: e versen, från slutet i 1618: e versen, Allahs budbärare, från slutet i 618: e versen, Noahs ord är antingen tydliga eller dolda .

Med andra ord, namnen på Allahs budbärare nämns tydligt i alla vers i ordningen av den gyllene förhållandet.

MIDDELPUNKTET AV KURANEN

Som en ytterligare förklaring, låt oss hitta och titta på hela mittversen i Koranen.

6236/2 = 3118: e versen och 3119: e verserna är verserna i mitten av Koranen. Den 3118: e versen är i den vänstra halvan, den 3119: e versen i den högra halvan.

I den 3118: e versen, medan ordet "Misli" betyder "en solid" "lika, likadant" är skriven, i den 3119: e versen skrivs ordet "kesif".

I dessa vers, som delar Koranen i två delar, ser vi att det relaterade ordet är placerat på ett fantastiskt sätt.

Ash-Shu'ara Sura 186: e versen (3118: e versen – Mitten av de två halvorna, som är dubbla varandras). Du är bara en man som oss själva, och vi tror verkligen att du är bland lögnare.

Ash-Shu'ara Sura 187: e versen (3119: e versen – Den första versen av den andra delen) Så orsakar att falla över oss fragment av himlen, om du skulle vara av sanningen.

Koranen är en bok som kommer från himlen i bitar, och Allah Azimüşşan berättar alltid för oss att ingenting är ett sammanfall med extremt meningsfulla ord, varken öppet eller sällan som en lösning.

GULDFRITTEN PÅ PLATTERNA SOM SKAL VISAS SOM VAR INOM SAQAREN

Det sägs att en person som mäter och klipper verserna i Surah Al-Muddatthhir som kallas den dolda personen kommer att presenteras för helvetet, men i slutändan kommer en person som tror att några av dem är Guds ord och inte människans varelser, och som förödmjukar de gudomliga orden med arrogans.

Det tillkännages sedan att det kommer att finnas 19 nummer på dessa blad som kommer att presenteras för dem som kommer att ingå i detta helvete som heter Saqar. Intressant nog kommer dessa tecken att vara ett tecken på tro på bokens folk, i andra religioner, liksom en anhörighet för muslimer.

Det kommer att bli ett element som öppnar de otroliga och skapar oro bland dem. Han nämner sedan en Warner och fortsätter med att säga att han är en av de största, med hänvisning till den första posten, "O den som gömmer sig, res upp."

Betydelserna är ofta fyllda med felaktiga översättningar. Till exempel används ordet levvaha, som beskriver plattorna som ska presenteras för folket 74:29, i hela Koranen, även i de mycket välkända begreppen som Levhayı Mahfuz, men det har hållit på att försöka att ladda olika betydelser. Naturligtvis här är den enda korrekta översättningen från prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk.

74:29 Levvâhatun lilbeşer (i) – Svarta huden .

74:30 Aleyhâ tis'ate 'aşer (a) – Över det är nitton [änglar].

Det finns 19 på plattorna. I min bok Miracle of the Golden Road kan du se den raka vägen förseglad med 19. Men när vi undersöker versen gematria för att se betydelsen av värmaren, ser vi att den är kodad med Golden Ratio.

Visning 74:29

ل = 30

و = 6

و = 6

ا = 1

ح = 8

ة = 5

ل = 30

ل = 30

ب = 2

ش = 300

ر = 200

Totalt värde för Gematria: 618.

(Brevet vav, som visas dubbelt med Şedde-tecknet – ett tecken skrivet ovanför en konsonant (i det arabiska alfabetet) för att visa att det fördubblas – beaktas)

KOABINATORNA I KAABA GÄLS I KURANEN

Låt oss titta på hur känslig Koranen är för platserna för sakramenterna innan vi förklarar att platserna i Kaaba och Mekka, och till och med Jerusalem i världen, både i norr och söder, och i öst och väst, är också kopplat till Golden Ratio.

AL-HAJ SURA; ÄR DEN 22: SURAEN OCH PILGRIMAGEEN BÖRJAR I 22: e LATITUDE

Den heliga Mikat-regionen och nästan alla pilgrimer är utgångspunkten till ihram börjar på den 22: e breddgraden. Tror du att pilgrimsfärdens start på 22: e latitud och Haj Sura är den 22: e sura är bara en slump? Ändå för 1400 år sedan fanns det inga latitud och longitud.

KURANEN MIRAKULöst ger KORDINATERNA I KAABA

Koordinaterna för Kaaba återges också i Koranen. I Koranen nämns ordet Kaaba förvånansvärt bara på några få platser. I den första versen som nämns uttrycks det med Kaabas latitudvärde;

21 ° 25 'minuts breddvärde för Kaaba

2.125 – Och [nämna] när vi gjorde Kaaba till en återkomstplats för folket och [en plats] säkerhet.

Det var någon som hade motsatt sig att säga att latitudvärdet kan uttryckas i minuter och procenten kan uttryckas i bråk. De letade säkert efter sätt att dissensera och diskutera. Men när vi undersöker koordinatsystemet med det sällsynta percentiluttrycket i stället för det vanliga uttrycket med minuttypen, stöter vi på ett meningsfullt svar som ges till dem som försöker minska miraklet med sitt språk.

21,42 Procentandel Latitude Value Of Kaaba

2.142 – De dumma bland folket kommer att säga: "Vad har vänt dem bort från deras qiblah, som de brukade möta?" Säg: "Allah tillhör öster och väster. Han guidar vem han vill till en rak väg."

Underet är så tydligt. Endast dessa två verser räcker för att förstå att Koranen är skaparens ord. Vem kan se framtiden? Vem vet bredd- och longitudvärdena för 1400 år sedan?

Visste du att det fanns dussintals fler Kaaba-liknande pilgrimsfärdstrukturer i Arabien vid profeten Muhammeds tid? I själva verket hade elefantägaren, Ebrehe, byggt en stor och gjort en stor reklam för detta tempel. Men när han inte kunde se den uppmärksamhet han ville, kom han för att förstöra Kaaba i Mecka, som var den största attraktionen för honom med sin jättehär. Templet i sig är på Golden Ratio-punkten av dussintals kreativa har gjort det klart att det som tillhör miljön som uppstår i den falska profeten … inte Kaaba's golden ratio point, och en krypterad sändning till världen var religionen till livets profet, Golden Ratio.

[1] För den ordinära listan över vers

https://www.academia.edu/35898258/Ayet_say%C4%B1m%C4%B1