ZİNA EDEN TAŞLANMAZ!

4 Sünni mezhep ve şiilik, mutevatir hadisler, icma ve akli delillere dayanmak suretiyle, muhsan olup zina eden kişinin cezasının recm edilmesi hakkında ittifak etmişlerdir.
Delilleri ise hadislerdir; Kuran’da “recm” geçmez. “Recm”, Tevrat’ta yer alan bir husustur.
Bir hadiste şöyle buyurulur: “Müslüman bir kimsenin kanı şu üç durumda helal olur. Zina eden evli kimse, nefse karşılık nefsi ve İslâm toplumundan ayrılarak dinini terkedeni öldürmek”
(Buhârî, Diyât, 6; Müslim, Kasâme, 25, 26; Ebu Dâvud Hudûd, 1; Tirmizî, Hudûd, 15, Diyât, 10; Nesâî, Tahrîm, 5, Kasâme, 6; İbn Mâce, Hudûd, Dârimî, Hudûd 2, Siyer, II).
Hadis rivayetlerinde recm cezasının var olduğunu kabul etsek bile Kur’an ayetlerinde recm cezası olmadığından, fuhşa sopa cezası açıkça söylendiğinden ve zina edenle ilgili ceza hükümleri ayetlerle bildirilmeden önce, bu hadislerin söylenmiş olması ihtimalinin büyüklüğünden bu hadis rivayetleri ile recm cezası uygulanamaz.
Peki Kuran’da zina edenlere nasıl bir ceza öngörülmüştür;
Aynı ayet içinde “fuhuş” ve “zina” ayrı kelimelerle ifade edilmiştir. Anlaşılıyor ki, cezaları da farklı olmalıdır. Fuhuş herkesin bildiği gibi ticari bir şekilde nikah dışı para karşılığı ilişkiye girmektir. Zina ise para olmaksızın sevmek yada beğenmek sebebiyle ticaret dışı ilişkidir.
Kuranı Kerim Türkçe okunuş :
4.15 – Vellâtî yeé’tînel ****fâhışete**** min nisâikum festeşhidû aleyhinne erbaatem minkum, fein şehidû feemsikûhunne fil buyûti hattâ yeteveffâhunnel mevtu ev yec’alallâhu lehunne sebîlâ (yol). 
Diyanet Meali :
4.15 – Kadınlarınızdan ****fuhuş**** yapanlara karşı içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlar hakkında bir yol açıncaya kadar kendilerini evlerde tutun (dışarı çıkarmayın).
Fuhuş olmaksızın zina yapanlar ise biraz dövülmek suretiyle eziyete tabi tutulurlar.
Kuranı Kerim Türkçe okunuş :
4.16 – ****Vellezâni**** yeé’tiyânihâ minkum feâzûhumâ, fein tâbâ ve aslehâ feağridû anhumâ, innallâhe kâne tevvâber rahîmâ. 
Diyanet Meali :
4.16 – Sizlerden ****zina yapanların**** her ikisini de incitip kınayın. Eğer onlar tövbe edip ıslah olurlarsa, onları incitip kınamaktan vazgeçin. Çünkü Allah, tövbeleri çok kabul edendir, çok merhamet edendir.
Bu ayetten anlaşılıyor ki;
Kadınlarınız dendiği için “birinin kadını olmalı yani evli olmalıdır”
Erkeklerden bahsetmediği için erkekler fuhuş nedeniyle cezalandırılamaz. Çünkü fuhuş tüm dünyada yaygın olarak sadece kadınlar tarafından yapılır. İstisnası hariç.
Cezalandırma için fuhşun 4 namazlı ve güvenilir geçmişe sahip müslüman erkek huzurunda yapılmış olması ve her birinin şahitlik vermesi gerekmektedir. Birisi sonradan şahitlikten vazgeçerse; diğerleri cezaya çarptırılır. Anlaşılıyor ki fuhuş, halka açık bir yerde yapılmış ve tüm detayları kalabalık tarafından görülmüş olmalıdır. ( ki şahitler bazıları vazgeçse de yerine yenisinin geleceğinden endişe etmesin)
Daha sonra Nur suresi ile inen ayetlerde Allah zina ve fuhuş edenlerin cezalandırılmasına ilişkin bir yol belirtmiş ve bu hüküm netleşmiştir. Bu ayete göre dahi;
Ceza nedir?
Kocası tarafından yapılan süresiz bir ev hapsi.
Ne zamana kadar;

Allah, herkes içinde fuhuş yapan evli kadına bir yol açıncaya kadar. Yol nedir? Kaçabilirse o toplumdan kaçıp gitmesi. Çünkü hapiste tutulan için yol; “kaçış, tünel” manasındadır.

 

Nisa suresi Medine’de Uhud savaşından sonra inmeye başladığı hakkındaki görüşler yaygındır. Bu surede zina edenlerin hükmüne dair Allah’ın bir yol (yöntem) ihsan etmesi ise Nur suresinde vuku bulmuştur. Çünkü Nur suresi Nisa suresinden sonra Nazil olmuştur. Tüm bunlar Peygamberin As. vefatına sayılı yıllar kalan, yakın dönemlerdedir. Yahudi kadının kendi isteği ile Recmi ve diğer olayların doğru aktarılmışsa bile bu ayetlerden önce gerçekleşmiş olması ihtimali yüksektir.
ALLAH’IN YOLUNU TARİF EDEN AYETLER
Kuranı Kerim Türkçe okunuş:
24.2 – Ezzâniyetu vez zânî feclidû kulle vâhıdim minhumâ miete celdeh, ve lâ teé’huzkum bihimâ raé’fetun fî dînillâhi in kuntum tué’minûne billâhi vel yevmil âhır, velyeşhed azâbehumâ tâifetum minel mué’minîn. 
Diyanet Meali:
24.2 – Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dini(nin koymuş olduğu hükmü uygulama) konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Mü’minlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun.
Fuhuş ve zinanın manası tamamen aynı olsa idi Allah ayrı ayrı kullanmazdı. Lakin eş anlamlı bile sayılsalar yine de evli kadının öldürülmesi için Kuran’da hiçbir yol yoktur.
Üstteki ayetlerde ve alttakilerde manalar açıkça birbirinden ayrı ayrı telaffuz edilerek kavramlar arasındaki fark nitelenmiştir.
Türkçe Okunuşu
4.25 – Ve mel lem yestetığ minkum tavlen ey yenkihal muhsanâtil mué’minâti femim mâ meleket eymânukum min feteyâtikumul mué’minât, vallâhu ağlemu biîmânikum, bağdukum mim bağd, fenkihûhunne biizni ehlihinne ve âtûhunne ucûrahunne bil mağrûfi muhsanâtin ğayra musâfihâtiv ve lâ muttehızâti ahdân, feizâ uhsınne fein eteyne bifâhışetin fealeyhinne nısfu mâ alel muhsanâti minel azâb, zâlike limen haşiyel anete minkum, ve en tasbirû hayrul lekum, vallâhu ğafûrur rahîm. 
Diyanet Meali:
4.25 – Sizden kimin, hür mü’min kadınlarla evlenmeye gücü yetmezse sahip olduğunuz mü’min genç kızlarınızdan alsın. Allah, sizin imanınızı daha iyi bilir. Hepiniz birbirinizdensiniz. Öyle ise iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları hâlinde, sahiplerinin izniyle onlarla evlenin, mehirlerini de güzelce verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, onlara hür kadınların cezasının yarısı uygulanır. Bu, içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
SON HÜKÜM
Eğer cariye olarak evlenen kadın zina yaparsa 50 değnek cezası vardır. Hür kadınlardan evli olanlar zina yaparsa 100 değnek cezası vardır.
“Ümmetimden hata, unutma ve zorlandıkları şeyin hükmü kaldırıldı.” (Buhârî, Hudûd, 22; Talâk, II; Ebû Dâvud, Hudûd, 17; Tirmizî, Hudûd, 1; İbn Mâce, Talâk, 15)
KUR’AN 100 DEĞNEK CEZASININ NASIL UYGULANABİLECĞEİNE DAİR BİR YOL GÖSTERMİŞTİR
… “Ve eline bir deste (sap) al, böylece onunla vur ve andını bozma.” Gerçekten, biz onu sabredici bulduk. O, ne güzel kuldu. Çünkü o, (daima Allah’a) yönelip-dönen biriydi.” (Sad, 38/41-44)
Eyüp As. Bir nedenle eşini haksız bulup kızmış ve yemin etmiştir. Eşine 100 sopa vuracaktır. Fakat çok pişman olur ve Allah’tan yemini için bir çıkış yolu diler. Allah da ona bir sap otu kucaklayıp birleştirmesini ve 100 kadar ot-çalı olunca hepsini birden vurmasını emreder. Böylece hem hanımı incinmemiş hemde yemini gerçekleşmiş olacaktı.
Zina edenlere uygulanacak cezalardan Eyyüp As.’ın yolu mu? Yoksa Hz Ömer’in yolu mu uygulanacak, bu karar durumun niteliklerine bağlı olarak hakime bırakılmalıdır.
Hamile Kadına Ceza Verilebilir mi?
Bazı sözde şeriat ülkelerinde 4 mezhebin kararlarına bakarak hamile ama evlenmemiş olduğu düşünülen kadınlar taşlanarak öldürülmektedir. Bunun dışında vak’a ya şahit olunmamaktadır çünkü 4 şahit bulmak kolay değildir.
Ancak bu durumda dahi kadına sorulur;
Kadın “evvelce filan yerde iki şahitle evlendim” lakin beni hemen terk etti ve aldattı. Bu nedenle kimseye evlendiğimi ilan etmeye durumum olmadı” derse cezadan kurtulur. Çünkü 4 şahit bulunamamış, kadının zina durumu kesinlik arz etmemiş olur. Ancak kadın kendisi cezayı bilerek itiraf ederse doğumdan belli bir süre geçince 100 sopa cezası tatbik edilmelidir.

Benzer Yazılar

Yorum Bırak