Zina Eden Taşlanmaz! (11. Kitap 3. Bölüm)

4 sünni mezhep ve şiilik mutevatir hadisler, icma ve akli delillere dayanmak süretiyle muhsan olup zina eden kişinin cezasının recm edilmesi hakkın da ittifak etmişlerdir.
Delilleri ise hadislerdir; Kuran’da recm geçmez. Recm Tevrat’ta yer alan bir husustur.
Bir hadiste şöyle buyurulur: “Müslüman bir kimsenin kanı şu üç durumda helal olur. Zina eden evli kimse, nefse karşılık nefsi ve İslâm toplumundan ayrılarak dinini terkedeni öldürmek”
(Buhârî, Diyât, 6; Müslim, Kasâme, 25, 26; Ebu Dâvud Hudûd, 1; Tirmizî, Hudûd, 15, Diyât, 10; Nesâî, Tahrîm, 5, Kasâme, 6; İbn Mâce, Hudûd, Dârimî, Hudûd 2, Siyer, II).
Hadis rivayetlerinde recm cezasının var olduğunu kabul etsek bile Kuran ayetlerinde recm cezası olmadığından, fuhşa sopa cezası açıkça söylendiğinden ve zina edenle ilgili ceza hükümleri ayetlerle bildirilmeden önce bu hadislerin söylenmiş olması ihtimalinin büyüklüğünden bu hadis rivayetleri ile recm cezası uygulanamaz.
Peki Kuran’da zina edenlere nasıl bir ceza öngörülmüştür;
Aynı ayet içinde fuhuş ve zina ayrı kelimelerle ifade edilmiştir. Anlaşılıyor ki cezaları da farklı olmalıdır. Fuhuş herkesin bildiği gibi ticari bir şekilde nikah dışı para karşılığı ilişkiye girmektir. Zina ise para olmaksızın sevmek yada beğenmek sebebiyle ticaret dışı ilişkidir.
Kuranı Kerim Türkçe okunuş :
4.15 – Vellâtî yeé’tînel ****fâhışete**** min nisâikum festeşhidû aleyhinne erbaatem minkum, fein şehidû feemsikûhunne fil buyûti hattâ yeteveffâhunnel mevtu ev yec’alallâhu lehunne sebîlâ (yol). 
Diyanet Meali :
4.15 – Kadınlarınızdan ****fuhuş**** yapanlara karşı içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlar hakkında bir yol açıncaya kadar kendilerini evlerde tutun (dışarı çıkarmayın).
Fuhuş olmaksızın zina yapanlar ise biraz dövülmek suretiyle eziyete tabi tutulurlar.
Kuranı Kerim Türkçe okunuş :
4.16 – ****Vellezâni**** yeé’tiyânihâ minkum feâzûhumâ, fein tâbâ ve aslehâ feağridû anhumâ, innallâhe kâne tevvâber rahîmâ. 
Diyanet Meali :
4.16 – Sizlerden ****zina yapanların**** her ikisini de incitip kınayın. Eğer onlar tövbe edip ıslah olurlarsa, onları incitip kınamaktan vazgeçin. Çünkü Allah, tövbeleri çok kabul edendir, çok merhamet edendir.
Bu ayetten anlaşılıyor ki;
Kadınlarınız dendiği için “birinin kadını olmalı yani evli olmalıdır”
Erkeklerden bahsetmediği için erkekler fuhuş nedeniyle cezalandırılamaz. Çünkü fuhuş tüm dünyada yaygın olarak sadece kadınlar tarafından yapılır. İstisnası hariç.
Cezalandırma için fuhşun 4 namazlı ve güvenilir geçmişe sahip müslüman erkek huzurunda yapılmış olması ve her birinin şahitlik vermesi gerekmektedir. Birisi sonradan şahitlikten vazgeçerse; diğerleri cezaya çarptırılır. Anlaşılıyor ki fuhuş, halka açık bir yerde yapılmış ve tüm detayları kalabalık tarafından görülmüş olmalıdır. ( ki şahitler bazıları vazgeçse de yerine yenisinin geleceğinden endişe etmesin)
Daha sonra Nur suresi ile inen ayetlerde Allah zina ve fuhuş edenlerin cezalandırılmasına ilişkin bir yol belirtmiş ve bu hüküm netleşmiştir. Bu ayete göre dahi;
Ceza nedir?
Kocası tarafından yapılan süresiz bir ev hapsi.
Ne zamana kadar;

Allah herkes içinde fuhuş yapan evli kadına bir yol açıncaya kadar. Yol nedir? Kaçabilirse o toplumdan kaçıp gitmesi. Çünkü hapiste tutulan için yol; “kaçış, tünel” manasındadır.

 

Nisa suresi Medine’de Uhud savaşından sonra inmeye başladığı hakkında ki görüşler yaygındır. Bu surede zina edenlerin hükmüne dair Allah’ın bir yol (yöntem) ihsan etmesi ise Nur suresinde vuku bulmuştur. Çünkü Nur suresi Nisa suresinden sonra Nazil olmuştur. Tüm bunlar Peygamberin As. vefatına sayılı yıllar kalan yakın dönemlerdedir. Yahudi kadının kendi isteği ile Recmi ve diğer olayların doğru aktarılmışsa bile bu ayetlerden önce gerçekleşmiş olması ihtimali yüksektir.
ALLAH’IN YOLUNU TARİF EDEN AYETLER
Kuranı Kerim Türkçe okunuş:
24.2 – Ezzâniyetu vez zânî feclidû kulle vâhıdim minhumâ miete celdeh, ve lâ teé’huzkum bihimâ raé’fetun fî dînillâhi in kuntum tué’minûne billâhi vel yevmil âhır, velyeşhed azâbehumâ tâifetum minel mué’minîn. 
Diyanet Meali:
24.2 – Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dini(nin koymuş olduğu hükmü uygulama) konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Mü’minlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun.
Fuhuş ve zinanın manası tamamen aynı olsa idi Allah ayrı ayrı kullanmazdı. Lakin eş anlamlı bile sayılsalar yine de evli kadının öldürülmesi için Kuran’da hiçbir yol yoktur.
Üstteki ayetlerde ve alttakilerde manalar açıkça birbirinden ayrı ayrı telaffuz edilerek kavramlar arasında ki fark nitelenmiştir.
Türkçe Okunuşu
4.25 – Ve mel lem yestetığ minkum tavlen ey yenkihal muhsanâtil mué’minâti femim mâ meleket eymânukum min feteyâtikumul mué’minât, vallâhu ağlemu biîmânikum, bağdukum mim bağd, fenkihûhunne biizni ehlihinne ve âtûhunne ucûrahunne bil mağrûfi muhsanâtin ğayra musâfihâtiv ve lâ muttehızâti ahdân, feizâ uhsınne fein eteyne bifâhışetin fealeyhinne nısfu mâ alel muhsanâti minel azâb, zâlike limen haşiyel anete minkum, ve en tasbirû hayrul lekum, vallâhu ğafûrur rahîm. 
Diyanet Meali:
4.25 – Sizden kimin, hür mü’min kadınlarla evlenmeye gücü yetmezse sahip olduğunuz mü’min genç kızlarınızdan alsın. Allah, sizin imanınızı daha iyi bilir. Hepiniz birbirinizdensiniz. Öyle ise iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları hâlinde, sahiplerinin izniyle onlarla evlenin, mehirlerini de güzelce verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, onlara hür kadınların cezasının yarısı uygulanır. Bu, içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
SON HÜKÜM
Eğer cariye olarak evlenen kadın zina yaparsa 50 değnek cezası vardır. Hür kadınlardan evli olanlar zina yaparsa 100 değnek cezası vardır.
“Ümmetimden hata, unutma ve zorlandıkları şeyin hükmü kaldırıldı.” (Buhârî, Hudûd, 22; Talâk, II; Ebû Dâvud, Hudûd, 17; Tirmizî, Hudûd, 1; İbn Mâce, Talâk, 15)
KUR’AN 100 DEĞNEK CEZASININ NASIL UYGULANABİLECĞEİNE DAİR BİR YOL GÖSTERMİŞTİR
… “Ve eline bir deste (sap) al, böylece onunla vur ve andını bozma.” Gerçekten, biz onu sabredici bulduk. O, ne güzel kuldu. Çünkü o, (daima Allah’a) yönelip-dönen biriydi.” (Sad, 38/41-44)
Eyüp As. Bir nedenle eşini haksız bulup kızmış ve yemin etmiştir. Eşine 100 sopa vuracaktır. Fakat çok pişman olur ve Allah’tan yemini için bir çıkış yolu diler. Allah’ta ona bir sap otu kucaklayıp birleştirmesini ve 100 kadar ot-çalı olunca hepsini birden vurmasını emreder. Böylece hem hanımı incinmemiş hemde yemini gerçekleşmiş olacaktı.
Zina edenlere uygulanacak cezalardan Eyyüp As. In yolu mu? Yoksa Hz Ömer’in yolu mu uygulanacak, bu karar durumun niteliklerine bağlı olarak hakime bırakılmalıdır.
Hamile Kadına Ceza Verilebilir mi?
Bazı sözde şeriat ülkelerinde 4 mezhebin kararlarına bakarak hamile ama evlenmemiş olduğu düşünülen kadınlar taşlanarak öldürülmektedir. Bunun dışında vak’a ya şahit olunmamaktadır çünkü 4 şahit bulmak kolay değildir.
Ancak bu durumda dahi kadına sorulur;
Kadın “evvelce filan yerde iki şahitle evlendim” lakin beni hemen terk etti ve aldattı. Bu nedenle kimseye evlendiğimi ilan etmeye durumum olmadı” derse cezadan kurtulur. Çünkü 4 şahit bulunamamış, kadının zina durumu kesinlik arz etmemiş olur. Ancak kadın kendisi cezayı bilerek itiraf ederse doğumdan belli bir süre geçince 100 sopa cezası tatbik edilmelidir.

DESTEK ÇAĞRISI:

DÜNYAYA ULAŞMAK İÇİN YARDIMINIZA İHTİYACIM VAR!

Bu makale Erdem ÇetinkayaMet’a tarafından yazılmış Mucizelerin Sesi isimli kitabından alınmıştır.

Bu mucizelerin ilk bölümünü saygın bilim adamlarının verdikleri röportaj ve destekler sonucunda “Kutsal Gizemler, Altın Oran Kabe” isimli 105 dakikalık belgeselle dünyaya bir çok dilde duyuruldu. Sosyal medyada ve TV’lerde toplam 40 milyonu aşkın izlenme saysına ulaştı. Binlerce kişinin Allah’a yönelmesine ve inancını değiştirmesine vesile oldu.

Şimdi çok daha fazla mucizeyi Allah ilham etti ve tüm dünya ile paylaşmak için tüm dünya dillerinde profesyonel belgeseller hazırlamalı, kitaplar ve belgeseller bir çok dile çevrilmelidir. Akabinde Allah2ın bu mucizelerini duyuran, tüm dünya da milyarlarca insana ulaşan büyük tanıtım kampanyaları düzenlenmelidir.  İyiliğin emri ve kötülüğün nehyi, iman etmekten sonra ki ilk görev ve en büyük ibadettir. En büyük iyilik imana, cennete, insanlığın birleşmesine vesile olmak ve cehennemden kurtuluşu sağlamaktır.

İlk adımı 14 yıllık bir çalışma ve büyük fedakarlıklarla gerçekleşen bu seslenişe sizde PDF kitaplarımızdan alarak destek olabilirsiniz. Eğer gerçekten inanıyorsak Yaratıcımıza; inancımızın ve sadakatimizin kanıtı olarak fedakarlık yapmalıyız.

Mucizelere tanık olmaktasınız. İnsanoğlunun önünde iki seçenek vardır. Ya bu mucizelerin tamamının tesadüfen oluştuğunu tek tek kanıtlamalı yada onlara iman edip mucizelerin dünyaya yayılmasına tüm gücüyle destek vermelidir.

Rabbin gözünden bakın kendinize, her şeyi verdiğiniz ve sonsuz cenneti armağan edeceğiniz insanoğlu, sizden emanet ettiklerinizin onda birini bile esirgiyor. Ona değer verir miydiniz?

Hz İsa;
– Zengin birinin cennete girmesi devenin iğne değilinden girmesinden daha zordur. (imkansızdır)

Kuran;

      • Malı sayıp biriktirenin vay haline. Altını gümüşü sayıp yığar.
      • Sana mallarından ne kadarını Allah yolunda vereceklerini soruyorlar. Onlara de ki; “ihtiyaçlarından fazlasını”.

Buda:

“…sahip olunan her mal ve mülk bencillik günahını arttırır”

Gerçekten sonsuz yaşamın gelişine, cennete ve cehenneme inanarak Allah’ın yüceliğini kabul eden  bir insan onda biri vakfetmekten tereddüt etmez. Mucizeleri dünyaya yaymak için Allah’a infak edin. O da size hem bu dünyada hem de sonrasında güzel bir hayat lütfetsin.

İnsanoğlu haşa Kainatın ilahına allah’a bir lamba cini gibi davranıyor. Sürekli bencilce, hizmetçisiymişçesine istiyor ama Rabbim ne ister diye sormuyor. İşi düştüğünde O’nu yardıma çağırıyor ama O’nun için fedakarlık yapmıyor. Sanki o Allah’ın değil, Allah onun kuluymuş gibi davranıyor. Öyleyse Allah insanoğlunun nankör ve bencillik dolu sesine neden cevap versin?

Sorularınız ve desteğiniz için mail atmanız yeterlidir.

“Mucizelerin Sesi” adlı kitabımdaki tüm içeriği ücretsiz olarak sitemde makaleler halinde yayınlıyorum. Ama toplu ve sıralı halde bir kitap olarak edinmek ve bu yolla da HAK DİNİN dünyaya mucizeler ve kanıtlarla yayılmasına destek olmak isterseniz aşağıdaki linkten alabilirsiniz.

ŞİMDİ E-KİTABI SATIN AL

E-mail: kutsalgizemler @ gmail.com

Sevgi ve inançla kalın.

Benzer Yazılar

Yorum Bırak