KURAN’DAKİ FARKLI KOORDİNATLAR MUCİZELERİ (8. Bölüm)

Bu bölümde Kuran’daki ayetlerin Arapçasının içerisinde bazı kelimelerin gizli olduğunu göreceğiz. Bu ayetlerin sure ve sıra numarasını dünyanın koordinat sistemindeki yerine bakarsak, ayette bahsi geçen gizli yada açıkça bahsedilen isimle alakalı olduğu görülür. Bu özellikle dinler tarihi ve dünya tarihi açısından önemli noktalar ve isimler için geçerlidir. Elbette Allah bu önemli yerlerden binlercesinden dilediğini seçer ve insanlara açık bir işaret olacak ölçüde yeterli sayıda bunları kitabına yerleştirir. Bu mucize Allah’ın insanların gelecekte koyacağı ölçü birimlerini de 1400 yıl önceden bildiğini ve geleceği gördüğünün muhteşem delilleridir.

 

Musa’nın Kabri Koordinatlarındaki Mucizesi
Enlem 31 Boylam 35

31.Sure sadece 34 ayetlidir. O yüzden 35:31’e bakıyoruz. Ayetin içinde Musa kelimesini görmekteyiz.

35:31 Vellezî evhaynâ ileyke minel kitâbi huvel hakku musaddikan limâ beyne yedeyhi, innallâhe bi ibâdihî le habîrun basîr(basîrun).

Ve sana kitaptan vahyettiğimiz, onların ellerindekini tasdik edici olarak haktır. Muhakkak ki Allah, kullarından mutlaka haberdar olandır, (onları) görendir.

 

Goşen Musa’nın Doğum Yeri (Bölge)

30 enlem : 31 boylam

31:7 Boylam

 

30:31 Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûssalâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne). 

O’na  yönelin ve O’na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin. Ve müşriklerden olmayın.

Allah ayetin manası ile Hz Musa’nın doğum yeri ile kodlanmış ayette şöyle buyuruyor. (Musa’ya yönel ve ona saygılı ol.)

31:7 Ve izâ tutlâ aleyhi âyâtunâ vellâ mus(a)tekbiran ke en lem yesma’hâ keenne fî uzuneyhi vakrâ, fe beşşirhu bi azâbin elîm.

Ve ona âyetlerimiz okunduğu zaman onu işitmemiş gibi kibirlenerek döner, onun kulaklarında vakra varmış gibi. Öyleyse onu elîm azapla müjdele.

 

Hira Mağarası Koordinatları

Hz. Muhammed’e ilk vahyin geldiği, Nur dağında bulunan Hira mağarası hacıların uğrak yeridir. Kur’an burada inmeye başlamış, Cebrail burada ilk kez gerçek hali ile görünmüş bir çok açıdan İslam tarihinde ve dünya dinler tarihinde eşsiz bir öneme sahiptir. Onun koordinat sayılarını taşıyan ayetlerde Hem “Nur (dağı)” kelimesi, hem “Hira (mağarası)” kelimesinin yan yana kullanılması ve vahiy almaktan bahsedilmesi ne kadar muhteşem bir mucizedir.

21:45 derece enlem

39:85 derece boylam

(39. Surede 85. Ayet yoktur. Bu nedenle koordinat (21:39) ve enlem değerlerini (21:45) inceliyoruz)

21:45 Kul innemâ unzirukum bil vahyi ve lâ yesmeus summud duâe izâ mâ yunzerûn(yunzerûne).

De ki: “Ben, sizi sadece vahiy ile uyarıyorum.” Ve sağırlar, uyarıldıkları zaman daveti işitmezler.

21:39 Lev ya’lemullezîne keferû hîne lâ yekuffûne an vucûhihimun nâra ve lâ an zuhûrihim ve lâ hum yunsarûn(yunsarûne).

İnkâr edenler, ateşini yüzlerinden ve sırtlarından gideremeyecekleri ve yardım olunmayacakları zamanı keşke bilselerdi

“El-Nur” kelimesinin harfleri olan النَّارَ 5 harf ile هُورِ Hira kelimesinin 3 harfi ayet içinde birleşmiştir. Elbette farklı kelimelerin içinde geçiyorlar ama bu tesadüfen oluşması çok zor bir durumdur.

Sebe – Marib Koordinatı Mucizesi

15°19′ –  45°10′

Sebe şehrinin en önemli özelliği cennete benzetilen bahçelere sahip olmasıdır. Kur’an’da Sebe halkının muhteşem bahçelerinin, barajlarının, halkın kötülükleri yüzünden helak edildiği yazar.

Sebe Suresi 15

Andolsun ki oturdukları yerlerde Sebe kavmine ait büyük bir işaret vardı. Biri sağda diğeri solda iki bahçe. “Rabbinizin bahşettiği rızıktan yiyin ve O’na şükredin. Ne güzel bir belde, ne bağışlayıcı bir rab!

 

15:45 İnnel muttekîne fî cennâtin ve uyûn(uyûnin).

Muhakkak ki; takva sahipleri, bahçelerin içinde ve pınarlar başındadırlar.

(Sebe’nin iki bahçesi vardı)

15:19 Vel arda medednâhâ ve elkaynâ fîhâ ravâsiye ve enbetnâ fîhâ min kulli şey’in mevzûn(mevzûnin).

Ve yeryüzü; onu yaydık ve oraya büyük dağlar koyduk. Ve orada her şeyden mevzun (birbiriyle orantılı) olarak bitkiler yetiştirdik.

 

DÜNYA TOHUM DEPOSUNUN YERİ

Longyearbyen Deposu

78°13′K 15°33′D

NEBE SURESİ

78:15. Onunla çıkarmak için;  taneler ve bitkiler,

78:16. Ve ağaçları (birbirine) sarmaş dolaş bahçeler.

78:17. Şüphesiz ayrışma günü vakit olarak belirlenmiştir.

لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا

78:15
li nuhrice : çıkarmak için,

bi-hî : onunla

habben: tane’ler (tohumlar)

we nebâta: ve bitki’ler

 

Kuran’ın orjinalinde hareke yoktur. Farklı bir okuma ile bu ayet şöyle de okunabilir; lunuhrihbin hahabbin ve nebata.

Sözü geçen 78:15 ayeti de direkt olarak Svalbard Adası’nın koordinatlarına denk gelmektedir.

“Kıyamet ambarı” adıyla da bilinen; “Küresel Tohum Deposu” projesidir. Depoda dünyadaki gerekli bütün bitki tohumları yer almaktadır. … Duvarları nükleer bombalara bile dayanıklı olarak inşa edilen bu ambarda, dünyada nükleer bir savaş, küresel ısınma gibi herhangi bir felaketin ardından geride kalabilen insanlığın neslini devam ettirebilmesi için, dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 4 milyon farklı tohum saklanıyor.

Longyearbyen, 78°13′K 15°33′D koordinatlarında bulunur. https://tr.wikipedia.org/wiki/Longyearbyen

“Lam” ve “nun” ile başlayan ayeti “long” kelimesinin ilk iki harfine de aynı anda sahip olarak; koordinatta ifade edilen tohum deposunun adının bile bilindiğine dair şaşırtıcı bir işaret vermektedir.

Okunuş İngilizce: lonyiirbin

Okunuş Arapça: linuhriicebihi

Noktalama Revize: Lunhrihbin

Ayetteki kelime benzeşimi olmasa da, diğerlerinden farklı olarak koordinata ilişkin bu uyumun daha önceden farkedilmiş bir bilgi olduğunu bir istisna olarak belirtmekte fayda var.(1)

 

MUSA VADİSİ VE ALTIN ORAN

Kur’an’da Harun’as yaşadığı yerlere ait işaretler olduğu gibi mezarının olduğu yer de kodlanmıştır.

Harun. As’ın mezarı tam olarak 30.18 ile 30.19 enleminin birleştiği yerdir. Ahiret gününde bu mezardan dirilecek yani huruç edecektir.

Kur’an’daki 30.18 ve 30.19 ayetlerine “Harun” ismi ve ölülerin çıkışına ait bilgi gizlenmiştir. 18. ayetteki cümle yarıda kesilerek 19. ayete bağlanmıştır. Hakikatte gündüzün sonunda ve öğleye erdiğinizde dirinin ölüşü ve ölünün dirilişi ifade edilmektedir. Allah katında bir gün bin yıldır. Ölülerin dirilmesi için her bin yıllık dönüşümleri siz ayete göre hesap edin.

30:18

Göklerde ve yerde hamd O’na aittir. Gündüzün sonunda ve öğleye erdiğiniz vakit de. 

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُون

30:19

Allah ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarır. Ölümünden sonra yeri canlandırır. Siz de yerden o şekilde çıkarılacaksınız.

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَبَعْدَ مَوْتِهَاۜ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ۟

“Harun” kelimesi 18. ayette aynen yazılmış, 19. ayette ise “çıkış” manasına gelen “hurucune” kelimesine gizlenmiştir.

Bu nokta ile ağlama duvarı arasındaki mesafe tam olarak 161.803 metredir. (1,618033 Altın Oran Sayısı)

Bu çizgi üzerinde Harun Dağı, Harun As.’ın mezarı, Petra şehri, Musa as.’ın kuyusu – su çıkaran kayası  ve İsrail oğullarının konaklama yerleri ile kutsal birçok yer bulunur.

Süleyman tapınağı ile bu kutsal Musa Vadisi arasındaki mesafenin dahi altın oran ve 7 derecelik bir açı ile takdir edilmiş olması, Allah’ın yeryüzünde hiç bir şeyi rastgele yapmadığını bir kez daha ortaya koymaktadır.

İsrailoğullarının çıkış yeri olan Goşen mahalli ile Süleyman tapınağı arasında 7X7X7 miktarınca kilometrelik mesafe (343 km) ve  (19,618 derece) lik bir açı olduğunu hatırlayın.

 

YEMAME-RES KOORDİNAT MUCİZESİ

Yamame – Res 25:42

25:38 Enlem değeri

42:54 Boylam değeri

Ress Halkı ya da Ress Kavmi, Kur’an’da helak edilen kavimlerden biri olarak bahsi geçen ve günümüzde Suudi Arabistan’ın El Kasım bölgesindeki Er-Ress şehrinde yaşadığı düşünülen halk. (Wikipedia).

Şuayb Peygamber, haklarında günümüze çok az bilgi ulaşmış olan bu halkı uyarmak için şehirlerine gitmişti. Çünkü her peygamber çevresinde bulunan şehirleri uyarmakla mükelleftir.

“Ress” kelimesi 6236 Ayet yani 77.000 küsür kelimeden oluşan Kur’an’da sadece 2 kez geçer. bu kelimenin geçtiği ve Res halkından bahseden ayette onun koordinatılarına ulaşmak çok büyük bir mucizedir.

 

25:38 Ve âden ve semûdâ ve ashâber ressi ve kurûnen beyne zâlike kesîrâ(kesîren).

Ve Ad ve Semud kavmini ve Ress ashabını ve bunların arasındaki (sürede yaşayan) birçok nesilleri (helâk ettik).

25:42 İn kâde le yudıllunâ an âlihetinâ lev lâ en sabernâ aleyhâ, ve sevfe ya’lemûne hîne yeravnel azâbe men edallu sebîlâ(sebîlen).

(Ress halkı şöyle demişti) ; “Ona sabretmemiş olsaydık, gerçekten, neredeyse bizi ilâhlarımızdan saptırıyordu.” Azabı gördükleri zaman kimin yoldan daha çok saptığını öğrenecekler.

 

BUDA VE KAVMİ KOORDİNAT MUCİZESİ

Buddha (Gautama)

27:83 KOORDİNATLARINDA DOĞDU

Buda, Budizm’in kurucusudur ve bir dinden çok felsefe ve ruhsal olgunlaşma yolu olarak tanınmıştır. Ama din dediğimiz şey de zaten budur. Buda’nın sözlerini ve Kur’an’daki bazı ayetlere baktığımızda bir peygamber olduğunu düşünmek mümkündür. Ayrıca Altın yol mucizesi Buda’nın da peygamberliğine ışık tutmaktadır. Buda İslam’dan ve Hıristiyanlıktan sonra dünyadaki en büyük ümmete sahip peygamberdir. Ancak bu ümmet ekseriyeti diğer kutsal kitapları kabul etmemişti.

Aşağıda Buda’nın doğduğu Limbuni Tapınağı’nın koordinatlarını görüyorsunuz. Koordinatlarla aynı sayısal değere sahip ayette hem Buda’nın gerçek isminin hem de ümmetinin ibrani dinleri benimsemeyişine atıfla muhteşem bir anlatım görmekteyiz.

 

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ

27/NEML-83 (Meâlleri Kıyasla): Ve yevme nahşuru min kulliummetin fevcen mimmen yukezzibu bi âyâtinâ fe hum yûzeûn.

Ve o gün, bütün ümmetlerden, delillerimizi reddedenleri grup grup haşredeceğiz.

كُلِّ أُمَّةٍ

Buda’nın asıl adı Gautama‘dır. Arapça ayette gulliummeti olarak okunan bu kelimenin harfleri sırayı bozmadan işaretçilerini kaldırırsak galuamata olarak okunur.  (Kur’an’ın aslında işaret zaten yoktur).

Galuamata’nın Gautama ya bu kadar benzemesi ve onun ümmetinin de İbrani dinlerin kitaplarını reddetmesi bir tesadüf müdür?

Tesadüf olduğunu düşünemeyeceğimiz kadar çok sayıda 4 harf yan yana bulunmaktadır.

(Kur’an orijinalinde işaret yoktur, sesli harflerin ne olduğu büyük ölçüde cümleden tahmin edilir)

Yani ayeti bu hikmetli mana ile bakarak yeniden değerlendirirsek;

27:83

Ve o gün, Gautama’cılardan, âyetlerimizi reddedenleri grup grup haşredeceğiz. Böylece onlar bir araya getirilir.

Farklı bir bakış açısı ile İbrani dinleri ve onlar hakkında gelen delil ve kitapları en çok reddeden toplumun dünya üstünde bu toplum olduğuna da koordinat göstererek yapılan bir atıftır.

Bazıları düz mantıkla neden isim tam olarak aynı şekilde yazılmamış diye sorabilir. Bunu sanki bir kusurmuşçasına istatistik hesaplarından anlamaz bir halde sorabilir. Keşke bilseler Gautama yada Gotama diye bir Arapça kelime yoktur. Ayetin, verilmesi gereken mesajı verirken geleceği gördüğünü bilerek ve hatta din kurucusunun enlem ve boylam değerini vererek büyük bir mucizeyi sergilediği aşikardır.

(1) www.yenimucizeler.com

 

Benzer Yazılar

Yorum Bırak